Join 69,713 users and earn money for participation

Projekti koji menjaju svet / World-changing projects

32 53 exc boost
Avatar for tatatatira
Written by   90
8 months ago

Tekst preuzet sa Facebook-a, kao i fotografije koje su bile objavljene uz ovu objavu. Tekst je vredan pažnje... pošto je pisan na srpskom, prvo sam kopipejstovala original, ispod ovog originala ide prevod na engleski jezik.

Nemanja Major

GEOGRAFIJA NA DLANU🌍

6. новембар у 22:50  · 

" VEŠTAČKA REKA U LIBIJI"

Znalo je rukovodstvo Libije da je pronalazak podzemnih jezera u zemlji gde je voda traženija od nafte pun pogodak.

Vlasti su objavile da će napraviti osmo svetsko čudo. Cilj je bio da se iz podzemnih jezera cevima ispod Sahare voda doprema do Tripolija, Bengazija, Sirta i drugih mesta koja su u Libiji gotovo sva grupisana duž meditiranske obale, sa mogućnosti proširenja na Čad, Sudan, Niger i Egipat.

Osim da napaja svoj narod vodom, podzemna reka je prema Gadafijevoj viziji trebala da učini Libiju nezavisnom od uvoza hrane i vode i da njena teritorija bude zelena kao zastava Džamahirije.

Zapadne sile su odmah ovaj projekat nazvale "hobijem besnog psa i projektom sujete."

Ovo remek delo inženjerstva i životni san Gadafija počinje da se realizuje 1984. godine kada pukovnik polaže kamen temeljac u fabrici za izradu cevi u Bregi.

Hiljade radnika rade na projektu Velike veštačke reke, od kojih su mnogi bili i iz bivše Jugoslavije. Odlazili su u tu Libiju na rad i inženjeri i radnici, i lekari i medicinsko osoblje, građevinci, mehaničari...

Ogromne poslove po Libiji je radio Energoinvest, Hidrogradnja i ko zna koliko još firmi sa prostora bivše Jugoslavije. Nije bez razloga bila i avionska linija Sarajevo-Beograd-Tripoli i to dva ili tri puta sedmično.

U Beogradu je bilo i predstavništvo aviokompanije Libyan Airlines.

Za prvih 10 godina iskopano je 1 300 izvora na dubini od 500 metara.

Prvi krak reke sa svežom vodom kroz sistem cevi dug 2 800 kilometara stiže u Tripoli 1996. godine.

Nedugo zatim svežu vodu dobijaju Bengazi, Sirt i ostali veći gradovi.

Oko Bengazija sledeće godine odmah počinju da se zelene mladi vinogradi, poljoprivrednici dobijaju subvencije i vodu po povoljnoj ceni.

Kako je Libijska centralna banka bila u stoprocentnom vlasništvu države i sve je finansirano beskamatnim kreditima, Gadafi je nastavio da širi svoju veštačku reku kroz cevi prečnika 4 metra, koje su sprečavale da voda ispari u pustinji.

UNESKO je 1999. godine nagradio Gadafija i projekat Velike veštačke reke za značajan naučni doprinos u navodnjavanju suvih područja.

Svetska banka odmah usvaja politiku privatizacije izvora vode i naplatu po tržišnoj ceni, koja će varirati u skladu sa zakonom ponude i potražnje.

Odjednom, Gadafijeva Velika veštačka reka postaje bitan deo te slagalice.

Do 2011. godine Gadafijev sistem Velike veštačke reke se razgranao na preko 4 000 kilometara podzemne mreže preko koje se pitkom vodom snabdevalo 70% stanovništva Libije.

Gadafi je do ovog trenutka u svoj projekat najvećeg sistema za navodnjavanje na svetu uložio 30 milijardi dolara.

Plan je podrazumevao da poslednje dve faze Velike veštačke reke budu završene 2025. godine, kad bi sistem za navodnjavanje kultivisao 155 000 hektara pustinje.

Libija bi tada postala nezavisna od uvoza hrane i vode.

Uz obilje svoje čiste vode, uz bogate izvore najbolje nafte i stabilnu privredu, Libija bi postala nezavisna od drugih i pojačala bi svoj uticaj u svetu.

Gadafi svoj plan Velike veštačke reke nije uspeo da završi zbog jednostavnih okolnosti, ubili su ga.

"Humanitarna intervencija" je od jake i stabilne države napravila zmijarnik rata i poprište stradanja.

NATO je 22. jula 2011. godine krenuo sa vazdušnim napadima na Bregu.

Najintenzivnije udare vršio je na fabriku u Bregi koja je proizvodila masivne betonske cevi za sistem Velike veštačke reke i bila je jedina takva u Libiji.

Ovaj napad je uništio i vitalni deo mreže i izazvao je humanitarnu katastrofu ogromnih razmera. Nakon 2011. godine Libija je upala u haos, na vlasti su dve vlade jedna sa sedištem u Tripoliju koja je međunarodno priznata a druga nepriznata vlada u Bengaziju koja kontroliše istok zemlje, tu su još i desetine raznih milicija i paravojnih formacija koje kontrolišu neke delove zemlje. Projekat nije nastavljen a i ono što je bilo u procesu završetka nije završeno, mreža je dosta zapuštena i uništena a međunarodno priznata vlada Libije nema novca da ovaj projekat završi niti ima kontrolu nad teritorijom na kojoj se nalazi veliki deo ove mreže. Zbog rasula koji vlada Libijom preko njene teritorije prelaze hiljade izbeglica iz Afrike koje idu ka Evropi. Pre nekoliko godina pojavile su se i slike i snimci sa pijace robova u Libiji. Upravo je Gadafi upozorio da ako se uništi stabilna Libija da Evropu očekuje poplava migranata.

U martu 2011. godine, u intervjuu za televizijsku stanicu France 24, Gadafi je upozorio da bez jedinstvene i stabilne Libije "neće biti nikoga da kontroliše veliki broj migranata iz Afrike i Bliskog istoka koji će bežati u Evropu"

- Milioni izbeglica preplaviće evropske granice i definitivno iznenaditi zapadne političare - izjavio je libijski lider Moamer Gadafi nekoliko meseci pre nego što je brutalno pogubljen.

Gadafi 2011. godina.-"Slušajte me sad, vi ljudi iz NATO! Bombardujete zid koji stoji na putu migrantima iz Afrike ka Evropi, i teroristima Al Kaide. Taj zid je Libija. Vi ste ga razbili. Vi ste idioti, i gorećete u paklu zbog hiljada migranata iz Afrike, i zbog podrške Al-Kaidi. To će biti tako. Ja nikada ne lažem. Ne lažem ni sada", napisao je Gadafi u otvorenom pismu koje je objavio ruski dnevni Zavtra u maju 2011. nekoliko meseci pre nego što je ubijen.

Text taken from Facebook, as well as photos that were posted with this post. The text is worth paying attention to ... since it was written in Serbian, I first copied the original, this is a translation of the original.

Nemanja Major

GEOGRAPHY ON THE PALM

November 6 at 10:50 pm ·

"ARTIFICIAL RIVER IN LIBYA"

The Libyan leadership knew that the discovery of underground lakes in a country where water is more in demand than oil is a complete success.

Authorities have announced that they will perform the eighth wonder of the world.

The goal was to deliver water from underground lakes by pipes under the Sahara to Tripoli, Benghazi, Sirte and other places that are almost all grouped in Libya along the Mediterranean coast, with the possibility of expanding to Chad, Sudan, Niger and Egypt.

In addition to supplying its people with water, the underground river, according to Gaddafi's vision, was supposed to make Libya independent of food and water imports and to make its territory green as the flag of the Jamahiriya.

Western powers immediately called the project "a rabbit dog's hobby and a vanity project."

This masterpiece of engineering and Gaddafi's life dream began to be realized in 1984, when the colonel laid the foundation stone in the factory for making pipes in Brega.

Thousands of workers are working on the Great Artificial River project, many of whom were from the former Yugoslavia. Engineers and workers, doctors and medical staff, construction workers, mechanics

went to work in Libya ... Energoinvest did a lot of work in Libya. , Hidrogradnja and who knows how many more companies from the former Yugoslavia. The Sarajevo-Belgrade-Tripoli flight two or three times a week was not without reason.

Libyan Airlines also had a representative office in Belgrade.

In the first 10 years, 1,300 springs were excavated at a depth of 500 meters.

The first branch of the river with fresh water through a 2,800-kilometer pipe system arrived in Tripoli in 1996.

Shortly afterwards, Benghazi, Sirte and other larger cities get fresh water.

Next year, young vineyards will immediately start to be green around Benghazi, and farmers will receive subsidies and water at a favorable price.

As the Libyan central bank was 100% owned by the state and everything was financed with interest-free loans, Gaddafi continued to expand his artificial river through pipes 4 meters in diameter, which prevented water from evaporating in the desert.

In 1999, UNESCO awarded Gaddafi and the Great Artificial River Project for their significant scientific contribution to the irrigation of dry areas.

The World Bank immediately adopts a policy of privatization of water sources and collection at the market price, which will vary in accordance with the law of supply and demand.

Suddenly, Gaddafi's Great Artificial River becomes an important part of that puzzle.

By 2011, Gaddafi's system of the Great Artificial River had branched out into over 4,000 kilometers of underground network through which drinking water was supplied to 70% of Libya's population.

Gaddafi has so far invested 30 billion dollars in his project of the largest irrigation system in the world.

The plan meant that the last two phases of the Great Artificial River would be completed in 2025, when the irrigation system would cultivate 155,000 hectares of desert.

Libya would then become independent of food and water imports.

With an abundance of its clean water, rich sources of the best oil and a stable economy, Libya would become independent of others and increase its influence in the world.

Gaddafi failed to complete his plan for the Great Artificial River due to simple circumstances, they killed him.

The "humanitarian intervention" turned a strong and stable state into a snake war and a scene of suffering.

On July 22, 2011, NATO launched airstrikes on Breg.

He carried out the most intense blows to the factory in Brega, which produced massive concrete pipes for the Great Artificial River system and was the only one of its kind in Libya.

This attack also destroyed a vital part of the network and caused a huge humanitarian catastrophe. After 2011, Libya fell into chaos, with two governments in power, one based in Tripoli, which is internationally recognized and the other unrecognized government in Benghazi, which controls the east of the country, there are dozens of different militias and paramilitaries that control parts of the country. . The project has not continued and what was in the process of completion has not been completed, the network is quite neglected and destroyed and the internationally recognized government of Libya has no money to complete this project or have control over the territory where much of this network is located. Due to the devastation that rules Libya, thousands of refugees from Africa who are heading to Europe are crossing its territory. A few years ago, pictures and footage from the slave market in Libya also appeared. Gaddafi warned that if a stable Libya is destroyed, a flood of migrants awaits Europe.

In an interview with France 24 in March 2011, Gaddafi warned that without a united and stable Libya, "there will be no one to control the large number of migrants from Africa and the Middle Eastto Europe"

fleeing- Millions of refugees will flood European borders and definitely surprise Western politicians - Libyan leader Muammar Gaddafi said a few months before he was brutally executed.

Gaddafi 2011.- "Listen to me now, you people from NATO! You are bombing a wall that stands in the way of migrants from Africa to Europe, and al Qaeda terrorists. That wall is Libya. You broke it. You are idiots, and you are burning in hell for thousands of migrants from Africa, and for supporting al-Qaeda. That will be the case. I never lie. I don't lie now either, "Gaddafi wrote in an open letter published by Russia's daily Zavtra in May 2011 a few months before which was killed.

Text taken from Facebook, as well as photos that were posted with this post. The text is worth paying attention to ... since it was written in Serbian, I first copied the original, this is a translation of the original.

Nemanja Major

GEOGRAPHY ON THE PALM

November 6 at 10:50 pm ·


23
$ 4.26
$ 4.16 from @TheRandomRewarder
$ 0.05 from @GreenOasis
$ 0.01 from @deki
+ 4
Sponsors of tatatatira
empty
empty
empty
Avatar for tatatatira
Written by   90
8 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Veoma je zalosno kako je zavrsio, to je ono sto ja kazem kad se neko umesa i huška, zavadi pa vladaj.Sve je ucinio za njih, struju nisu placali, zdravstvo, skolovanje besplatno itd. Eto pohlepa, naivnost pojedinaca sta može dovesti.

$ 0.00
8 months ago

To samo tako deluje spolja gledano. Ovo pišu bosanci: https://www.rtvbn.com/371622/Evo-zasto-je-Gadafi-ubijen-i-Libija-unistena a ja bih dodala još jedno ime, Obama ;) Vremenom izaćiće istina na videlo ali biće kasno, mada je kasno i sada

$ 0.00
8 months ago

Thank you for sharing the history of an excellent article.

$ 0.00
8 months ago

I love interesting stories and even more to share them with others.

$ 0.00
8 months ago

Mnogo meni dragih ljudi ,što od familije, što iz komšiluka , radili su u Libiji. Tada nisam pojma imala ni gde je Libija, a ni šta rade tamo. Kasnije, normalno, saznala sam, ali ne baš sve. Hvala za članak i za neke detalje koje nisam znala.

$ 0.00
8 months ago

Nema na čemu <3 Drago mi je da sam pomogla na neki način ;)

$ 0.00
8 months ago

Every honor in the text I see that you really tried to write it nicely

$ 0.00
8 months ago

Every honor in the text I see that you really tried to write it nicely

If you read, you would see that it is not mine :) But mine is the translation :D

$ 0.00
8 months ago

Odlicne informacije draga moja ,nisam puno znala o ovome ,hvala sto si napisala ovakav clanak zanimljiv

$ 0.00
8 months ago

Volim ovakve priče da čitam pa i da podelim jer nije moj tekst . Naletela na njega na Fb i stvarno sam ostala bez teksta jer nisam se nikada nešto bavila politikom. Međutim, kada sam pročitala počeše da se odvijaju filmovi i da se vraća pamćenje. Meni na žalost samo su sveže slike njegovog ubistva. Ali moji roditelji ga se baš dobro sećaju i imaju respekt prema njegovoj ličnosti.

$ 0.00
8 months ago

thank you for sharing history informative article....i learned a lot new information

$ 0.00
8 months ago

Welcome Taji, I like these facts to read and find out something important. Texts like this significantly change my view of the world.

$ 0.00
8 months ago

yes i absolutely agree with you.

$ 0.00
8 months ago

Tokom 42 godine svoje vladavine Moamer Gadafi je uspeo uz pomoć eksploatacije nafte da uzdigne zaostalu pustinjsku Libiju u državu s najbogatijim stanovništvom arapskog Bliskog istoka...

$ 0.00
8 months ago

I mi kao država i narod smo imali debelu korist ... znam kako su trčali da ga sačekaju pa frka gde će da mu smeste harem a gde kamile ...šou živi :D moja prababa čitala nam iz novina i pokazivala fotografije kamila, hahaha

$ 0.00
8 months ago

My cousin worked in Libya and is delighted with the Libyan people.

$ 0.00
8 months ago

Imagine a life without water. Well written.

$ 0.00
8 months ago

Imagine a life without water. Well written.

Tough and flat to hell ... terrible. He just wanted the most normal life for his people.

$ 0.00
8 months ago

Gaddafi was tortured and raped with a stick.. Libya remains unstable with political and military rivals sabotaging a viable state and fighting jihadists

$ 0.00
8 months ago

Both Libya and its leader suffered a terrible fate. Horror.

$ 0.00
8 months ago

eto im ga sad ubili coveka koji je znao sta ih ceka i eto svaki dan gledamo sta ti migranti i teroristi rade po Francusko, Nemacko, i drugim zemljama,

$ 0.00
8 months ago

Ne znam da li kod vas ima ona čuvena poslovica Kadija te tuži, kadija ti sudi, on je pokušao da se izbori za svoj narod ali nekome je to debelo smetalo i ćao zdravo... žalost Sada posledice ima da osećamo narednim vekovima jer tu ljudsku reko nema šanse iko da zaustavi :(

$ 0.00
8 months ago

Great information about this article my Dear

$ 0.00
8 months ago

I had to post. I am sorry for the bad fate of the Libyan people. The consequences will be felt for decades.

$ 0.00
8 months ago

Gadafi je bio veliki covek i veliki prijatelj Srbije nazalost ubili su ga ,jedan moj rodjak je isao u Libiju da radi stvarno divan narod a tako da nastrada inace odlican clanak .

$ 0.00
8 months ago

Moj otac se viđao sa njim u Beogradu na Vojnoj akademiji gde je često dolazio. Inače je u znak zahvalnosti što smo pomogli oko ovog velikog projekta, poklonio zgradu VMA koja je do sada najveća zdravstvena ustanova u regionu. Šteta za tu državu i narod. Sve ostalo nek priča istorija...

$ 0.00
8 months ago

Secam se vrlo dobro humanitarne intervencije pod sloganom Milosrdni andjeo, a sta reci, jaci slabijeg tlaci, hteli ste demokratiju, ja nsam, niti cu

$ 0.00
8 months ago

Daaa, sličnu sudbinu i mi i oni ...užas..

$ 0.00
8 months ago