Big Little lies - Nevine lazi - mini series

19 120
Avatar for ruza17
Written by
3 years ago

Series "Big Little Lies ”which is based on the novel of the same name thanks to veteran David E. The cell was brought to our homes by five women who are not walking stereotypes and who teach us through seven episodes about the learned human instinct - we against others.

The basic trigger is the very end of the series, which was taken as the leading star from the first scene. The series opens with a murder at a charity event - we don't know who was killed or who committed the crime, and then local gossip from a small town - Monterrey - appears on the scene. Most members of the community who attended the party reveal to the police their subjective view of other people. The tape rewinds and we go back to the beginning, more precisely what caused someone to be killed.

The story begins in front of the elementary school, on the steps of which mothers greet their high school champions. A few shots later, we learn that one of the children attacked Renata's daughter, and after the girl points her finger at the boy's mother, who recently moved to the city, the war of vanity can begin.

The pillars of the foundation of the series are five women. The three women make up a pack of Medellin (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman) and Jane (Shailene Woodley) on the other side, each with Bonnie (Zoe Kravitz) and Renata (Laura Dern). The script's fantastically conceived story instantly puts us in a position to choose sides. And I believe that everyone was immediately around the corner of the ring where Madeline, Celeste and Jane are sitting. But what happens when we break the characters apart.

Serija " Nevine lazi" koja je rađena po istoimenom romanu zahvaljujući veteranu Dejvidu E. Keliju u naše domove je dovela pet žena koje nisu hodajući stereotipi i koje nas kroz sedam epizoda uče o naučenom ljudskom instinktu – mi protiv ostalih. 

Osnovni okidač je sam kraj serije koji je uzet kao zvezda vodilja od prve scene. Seriju otvara ubistvo na dobrotvornom događaju – ne znamo ko je ubijen, niti ko je počinio zločin, a onda na scenu nastupaju lokalni tračevi malog mesta – Monterej. Većina pripadnika zajednice koji su prisustvovali zabavi otkrivaju policiji njihovo subjektivno viđenje drugih ljudi. Traka se premotava unazad i vraćamo se na početak, tačnije šta je preuzrokovalo da neko bude ubijen.

Priča počinje ispred osnovne škole na čijem stepeništu majke pozdravljaju svoje đake prvake. Nekoliko kadrova kasnije saznajemo da je neko od dece napao Renatinu ćerku i nakon što devojčica uperi prstom u dečaka majke koja se nedavno doselila u grad,rat sujete može da počne.

Stub temeljac serije su pet žena. Tri žene čine čopor Medelin (Riz Viterspun), Selest (Nikol Kidman) i Džejn (Šajlin Vudli) na drugoj strani svaka za sebe Boni (Zoi Kravic) i Renata (Lora Dern). Scenarijski fantastično zamišljena priča momentalno nas stavlja u poziciju da biramo strane. I glavu na panj mogu da stavim da su svi odmah bili za ugao ringa u kojem sede Medelin, Selest i Džejn. Ali, šta se desi kad likove rastavimo na delove.

Medellin is a character who screams likeability. Fast, slightly hysterical, well-meaning, sharp-tongued, but frightened by the inevitable old age and lack of control. The situation with the ex-husband and his new wife gives the illusion that Bonnie (the new wife) is the one we should not love, although her nature is benevolent and liberal we do not like her because society has taught us to see her as a marriage breaker and a threat because of her free-thinking. Medellin is a heartfelt character, but despite all her good intentions, the element that gives her a negative prefix (deception) still does not diminish the viewers' love for her. And now the question is what makes Renata so disliked, even though she has committed fewer sins than Medellin.

Medelin je lik koji urliče dopadljivost. Brza, blago histerična, dobronamerna, britka na jeziku, ali uplašena od neminovne starosti i manjka kontrole. Situacija sa bivšim supurgom i njegovom novom suprugom pravi privid da je Boni (nova supruga) ta koju ne treba da volimo, iako je njena priroda blagonaklona i liberarna mi je ne volimo jer društvo nas je naučilo da je doživljavamo kao rasturačicu brakova i pretnju zbog svoje slobodoumnosti.

Medelin je srčani lik, ali bez obzira na sve njene dobre namere element koji joj daje negativan prefiks (prevara) i dalje ne umanjuje ljubav gledalaca prema njoj. I sad je pitanje šta to čini Renatu toliko antipatičnom iako je počinila manje grehova nego Medelin.


An over-ambitious, proud, capable, passive-aggressive, but caring mother who will do everything for her child so that she does not suffer violence and oppression. Nobody loves Renata because of her ambitions and she sees herself as an apostate from the community. On the one hand, other women are against her, and she is alone against everyone. Clumsy in choosing methods and words for others to love her, she is aware that her success irritates others, and she herself enjoys being better than others. However, Renata as Renata is no different from other women.

Preambiciozna, gorda, sposobna, pasivno-agresivna, ali brižna majka koja će sve da učini za svoje dete kako ne bi trpelo nasilje i ugnjetavanje. Renatu niko ne voli zbog ambicija i ona samu sebe doživljava kao otpadnicu od zajednice. Sa jedne strane su druge žene protiv nje, a ona je sama protiv svih. Nespretna u biranju metoda i reči da bi je drugi zavoleli, svesna je da njen uspeh druge nervira, a i sama uživa u tome što je bolja od drugih.

Međutim, Renata kao Renata se ni po čemu ne razlikuje od ostalih žena.

Jane's role is for the viewer to immediately find someone with whom he can identify. A newcomer who has to fit into a new environment. A single mother withdrawn into her world is an invisible being for the community, but all she seeks is a new beginning in a good environment. The events that brought her to Monterrey and her repressed aggression towards the man who raped her create a bubble of empathy around her character, as someone who is a victim of society, misunderstanding and the individual while she is a silent observer of her own life. Jane is a peace that every woman in that community would love, but her "flaw" is that she doesn't have a husband.

Uloga Džejn je da se gledalac odmah nađe nekog sa kime može da se poistoveti. Pridošlica koja mora da se uklopi u novo okruženje. Samohrana majka povučena u svoj svet je nevidljivo biće za zajednicu, ali sve što ona traži je nov početak u dobrom okruženju.

Događaji koji su je doveli Monterej i njena potisnuta agresija prema čoveku koji ju je silovao stvara balon empatije oko njenoj lika, kao nekoga ko je žrtva društva, nesporazuma i pojedinca dok je ona nemi posmatrač sopstvenog života. Džejn je mir koja bi svaka žena u toj zajednici volela, ali njena “manjkavost” je što nema muža.

Celeste is one of the most important characters in the whole story because she is the denominator that connects all the stories and actions in the series. She is rich, smart, has a younger husband and children. She lacks nothing, only she misses everything. The victim of domestic verbal and physical violence is the illusion of idyllic marriage and life, in fact everything that everyone wants to be, but it is not. Essentially unhappy, trapped in the walls she chose, completely unaware that she is a victim of physical abuse of her husband because she justifies everything with love and by giving up everything to be with him. She and Jane are two parts of the same whole - silent observers of their failed lives.

Selest je jedan od najbitniji lik u čitavoj priči jer je ona imenitelj koji povezuje sve priče i postupke u seriji.

Ona je bogata, pametna, ima mlađeg supruga i decu. Ništa joj ne fali, samo što joj sve fali. Žrtva porodičnog verbalnog i fizičkog nasilja je iluzija idiličnog braka i života, zapravo sve ono što svaki do likova želi da bude, a nije. Suštinski nesrećna, zarobljena u zidovima koje je sama izabrala, potpuno nesvesna da je žrtva fizičkog maltretiranja supruga jer sve opradava ljubavlju i time što se svega odrekla da bi bila sa njim. Ona i Džejn su dva dela iste celine – nemi posmatrači svojih propalih života.

Bonnie is technically a minor character, but she is the opposite of everything that makes up the Monterrey community. Achieved, self-aware, liberal, educated and most importantly self-aware. A person who has nothing to be hated about, but because of the insecurity of Medellin and the social norm in which it is not the man's fault but the woman's, she is a target despite all good intentions.

Boni je tehnički sporedni lik, ali ona je opozit svega što čini zajednicu Monterej. Ostvarena, samosvesna, liberalna, obrazovana i najbitnije samosvesna. Osoba koja nema zbog čega da bude omražena, ali zbog nesigurnosti Medelin i društvene norme u kojem nije muškarac kriv nego žena, ona je meta i pored svih dobrih namera.


"Big Little Lies" opens a new thematic field, and that is social ideals. Everything we strive for and want can be very wrong just because we put others in the mold because we think we know everything about them and what their role is. But while wars are being waged between us - they, it turns out that there is no "they", only "we" because the series touches on the thin spot we all avoid - we may not be the same, but it does not mean that someone is bad and that we are not on the same side. A series that seriously deals with domestic violence, the crisis of middle age, growing up and happiness that constantly eludes us, real reconciliation in a small space where no one would lend a hand to each other.

Serija " Nevine lazi" otvara novo tematsko polje, a to su društveni ideali. Sve čemu stremimo i što želimo može biti jako pogrešno samo zbog toga što druge stavljamo u kalup jer mislimo da znamo sve o njima i koja je njihova uloga. Ali, dok se vode ratovi na relaciji mi – oni, ispostavlja se da ne postoji “oni”, već samo “mi” jer serija dotiče ono tanko mesto koje svi izbegavamo – možda nismo isti, ali ne znači da je neko loš i da nismo na istoj strani.

Serija koja se ozbiljno bavi nasiljem u porodici, krizom srednjih godina, odrastanjem i srećom koja nam konstantno izmiče pravi pomirenje na jednom malom prostoru gde niko ne bi pružio ruku jedan drugome.

There is a second season of this series but I will not tell you much about it because it would reveal the main mystery of the first season, which was killed, as well as why. This season, the already excellent acting team is joined by the brilliant Meryl Streep.

The town of Monterey, where the famous five live, knows very well that something happened at the big celebration, but everyone has their own gossipy version of the story. Women linguists and men whispering address the main character with "five" because only they know what they hid from others. The second season of Big Little Lies provides the best psychological narrative of the main and supporting characters. How their lives change and where they travel, if they get far at all. When you add to all that the great actors who are brilliant in every segment and the script that shines like the star Danica, the second season of Big Little Lies is certainly the best sequel to a series.


If you haven't watched this series yet, make it obligatory, because in the opinion of many, this is the best series that appeared in the twenty-first century.


Postoji i druga sezona ove serije ali vam o njoj necu mnogo govoriti jer bih time otkrila najvecu misteriju prve sezone ko je ubijen, ko ga je ubio i zbog cega. U ovoj sezoni se vec odlicnoj glumackoj ekipi pridruzuje i brilijantna Meril Strip.

Gradić Monterej u kojem živi čuvena petorka dobro zna da se nešto desilo na velikoj proslavi, ali svako ima svoju tračarsku verziju priče. Žene jezičare i muškarci šaptači glavne junakinje oslovljavaju sa “petorka” jer samo one znaju šta su od drugih sakrile.

Druga sezona serije "Nevine lazi" pruža najbolji psihološki narativ glavnih i sporednih likova. Kako im se životi menjaju i kuda putuju, ako uopšte daleko stignu. Kad se na sve to dodaju glumačke veličine koje su briljantne u svakom segmentu i scenario koji blista kao zvezda Danica, druga sezona serije "Nevine lazi" je zasigurno najbolji nastavak neke serije.

Ukoliko jos uvek niste pogledali ovu seriju obavezno to uradite jer je po misljenju mnogih najbolja serija dvadesr prvog veka.

11
$ 0.00
Sponsors of ruza17
empty
empty
empty
Avatar for ruza17
Written by
3 years ago

Comments

Big Little Lies” se mogu i ironizirati kao idealno čedo suvremene visoke TV kulture, kao reprezentativni proizvod koji visoka buržoazija radi za visoku buržoaziju o visokoj buržoaziji. Serija, naime, bavi se životom privilegirane manjine, onih ljudi koji do te mjere žive u situiranoj ugodi da vam se čini da u tom raju ne bi trebalo uopće biti problema. A njih - dakako - ima.

$ 0.00
3 years ago

Nisu bas svi burzuaziija, Dzejn recimo nije, A da svi imaju probleme to je tacno i u ovoj seriji su obradjena mnoga znacajna drustvena pitanja.

$ 0.00
3 years ago

Tacno vama zenama sve moze proci ali vrijeme i tajming kada pocinju serije to je bas rezervisano i tacno :D

$ 0.00
3 years ago

Sto se tice moje majke, potpuno si u pravu. Ja serije gledam iskljucivo preko interneta tako da sama odredjujem vreme i za to.

$ 0.00
3 years ago

Čuj to da su je proglasili najboljom serijom do sada u 21. vijeku. Krupne riječi, sigurno s razlogom.

$ 0.00
3 years ago

To ni sam iznela kao svoje misljenje iako mi se serija bas svidja, Kao sto sam i rekla, po misljenju mnogih. Takva misljenja sam nalazila na blogovima veoma kriticnih recezenata serija.

$ 0.00
3 years ago

nikad gledala ove serije.....nema to kod nas u Sloveniji

$ 0.00
3 years ago

To je HBO serija, ima je kod njih u video klubu. Znam da ju je moja rosjaka koja zivi u Ljubljani gledala.

$ 0.00
3 years ago