Mateo 6:1,5 [1]“Pag-ingatan ninyong hindi PAKITANG-TAO lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit.

[5]“Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga MAPAGKUNWARI. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.

2
$
User's avatar
@serchief posted 2 years ago

Comments