Ninanais mo dibang makakilala din ang sambahayan mo sa Panginoon?

Dapat simulan mo ang pagtayo ng matatag sa pananampalataya.

Wag kang bibitaw, Wag kang susuko, Kapag nadapa ka, bumangon ka. At wag kang titigil sa patuloy na pananalangin at pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil may perfect time si Lord para iligtas ang pamilya mo.

Tandaan mo, Tapat ang Diyos sa pangako Nya 🌟🤍

Gawa 16:31 Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas.

Kapatid, wag kang magsasawang maghintay at mangaral para sa Panginoon. Nagmamahal, Kawal ni Cristo

6
$
User's avatar
@serchief posted 2 years ago

Comments