Keep Going!

0 20
Avatar for Ceddy-lim
1 year ago

Nabubuhay tayo para mag patuloy sa mundong mapangahas , mabagsik at puno ng hindi matapos tapos na kasakiman. Mga oras na dapat tayo ay masaya ngunit mukha atang pinagkaitan tayo ng tadhana sa kasiyahan at kasaganahan. May mga taong hawak ng pera , sinasamba ang papel na may malaking halaga sa mundo na ang katumbas ay pawang isang Dios na lumikha ng lahat. Nabulag ng pera na dapat ay ibinabahagi niya sa mga kapos palad ngunit tila ba'y nang uusig ito at gustong sakupin ang mundo.

Mga taong nag t-tiyaga sa mainit at marahas na kalsada upang kumita ng katiting na pera. Nasaan ang hustisya panginoon?! Nasan ang pag mamahal mula sa mga kapwa tao? Ito ba ang nais ng may kapal ? Ang mabuhay ang mga musmos mula sa kamay ng agila?.

Halina't tuklasin natin ang tunay na halaga ng buhay ng isang tao. Ang mga dapat gawin ng isang tunay na anak ng Dios. Nawa'y pag palain tayo at gabayan sa araw-araw.

Mga kapwa ko mahihirap wag sana tayong mabahala at matakot na mag patuloy sa nasimulan nating laban. Kailangan nating mabuhay upang isa-katuparan ang misyon natin sa buhay. Ang manatili sa piling ng ating Dios Ama sa gitna ng unos at kahirapan hanggang sa huli.

Manatili sakanya mag-pahanggang wakas ang tunay na misyon natin sa buhay. Ang tumulong sa kapwa at iparamdam ang tunay na kahulugan ng pag mamahalan!.

Nakatitiyak ako na darating ang araw na wala ng mga tao ang magiging palaboy sa kalsada, mga mag nanakaw para lang may ma-ipakain sa pamilya, at mga taong nag titiis na maltratuhin sila ng kanilang mga amo. Ang lahat na ating pag hihirap ay mapapawi at masusuklian ng higit pa sa ating inaasam. Nawa'y mag patuloy tayo mag lakad sa dilim kasama ang ating panginoon at tiyak na bibigyan niya tayo ng kaliwanagan sa buhay , pag asa at kalakasan sa bawat araw na ating tatahakin.

Mag tiwala tayo at ibigay ng buo sakanya ang ating mga puso nang saganon ay buong puso din tayong mag mahal at mag alaga. Halina't sabay sabay nating tuklasin ang mundo ng agape! Wag nating sayangin ang mga araw na nalalabi sa ating buhay bagkus ay gamitin natin ito ng tama at naaayon sa batas ng ating panginoon nang saganon ay walang bahid ng kasamaan ang ating mga puso.

Kung hindi mo na makayanan ang mga hamon sa iyong buhay, humingi ng tulong. Ang lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong mula sa iba, anuman ang antas ng katapatan nila. Kahit si Jesus ay nangailangan ng kapanatagan at lakas mula sa Kanyang Ama.

Maaaring palakasin ka ng Panginoon o magpadala Siya ng iba para tulungan at panatagin ka (tingnan sa Mosias 18:824:15). Maghangad ng propesyonal na tulong o makipag-usap sa iyong bishop o sinumang pinagkakatiwalaan mo. Humingi ng basbas ng priesthood. Manalangin para sa tulong, at maniwalang matatanggap mo iyon. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos.

2
$ 1.27
$ 1.24 from @TheRandomRewarder
$ 0.03 from @Ayane-chan
Sponsors of Ceddy-lim
empty
empty
empty
Avatar for Ceddy-lim
1 year ago

Comments