Join 53,895 users and earn money for participation

Unsa Ang Nagpaabot Kanato Sa Unahan

0 13 exc boost
Avatar for reyce
Written by   42
1 month ago

January, ang unang bulan sa tuig, sinugdanan sa bulan sa paglatas kanato sa atong kinabuhi sa bag-ong tuig. Unsa ang nagpaabot kanato sa unahan? Unsa kaha ang dalan nga atong paga lutason, matul-id ba kini nga walay kakulian o dalan nga nagahiwi ug daghang mga libaong. Pipila lang kini nga mga pangutana diin walay bisan kinsa kanato ang makatubag.

Kining tanan nga pangutana nagsumikad sa panghitabo sa miaging tuig, sa atong nahiaguman sa pandemya diin tanan apektado, walay gipihig, madato man o mapobre, adunay kabangkiagan o wala, ang tanang suok sa kalibutan nahiagum sa maong dilubyo.

Busa ang tanang lumulopyo sa katilingban nangandam sa pag-abot sa bag-ong tuig. Namalit sa tanang mga klase sa prutas nga matod pa ilihi sa pagsugat sa tuig aron maayo ang ugma sa umaabot. Aron mahalikay sa maot nga nahiaguman sa miaging tuig. Ang uban nga matuho-un moadto sa mga mananagna, tigbasa ug baraha o sa mga intsik nga mga pari aron mahibaw-an kon unsa ang ilang kapalaran sa umaabot. Magpakudlit sa palad aron masumpa ang dili maayo nga panghitabo o magpatambag sa paring intsik kon unsay suoton nga butang aron masumpo ang daotang tilimad-on.

Ang tawo kon wala nay paglaum, nawad-an na sa kadasig o gikapoy na sa paghunahuna unsaon nga malingkawas sa kalisod, motuo na lamang niini maong paagi. Maskin ang taas ug kahibalo motuo ug mobuhat sa pamasin nga kini motugo, makatabang sa pag-uswag sa kinabuhi, ug ang lingtunganay sa maong pag-tuo makalimtan nga naa ang Dios nga maoy dapat dangpan.

Walay gayoy nakabalo sa umaabot ang Dios ra gayod ang nakabalo kon unsa ang naka kudlit sa imong palad. Kon moingon ang mananagna nga madato ka, dayon ikaw nalipay ug nahimong makugihon ug naningkamot nga molambo hangtod nga miuswag ang panimuyo, makaingon dayon ka tinuod ang panagna. Pero ang lingtunganay tungod sa paningkamot dili sa tagna. Kay kon wala ka molihok tungod sa tagna, nagpuyo lamang ug gahulat nga moabot sa sabakan ang salapi dili ka gayod molambo.

Ang estado sa atong kinabuhi naga dependar kon giunsa nato pagpakabuhi. Mao nga miingon ang Dios lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Pero naay mga lihok nato nga dili itugot sa Dios, siguro dili haum sa iyang mga plano alang kanato. Busa sa tanan natong pagabuhaton mangayo gyod kita sa Dios ug bendisyon, pagtugot gikan kaniya, pamasin nga kini makaayo kanato kay kon makadaot man kini, dili gyod kini motugo.

Sa ato pa ang umaabot dili nato makita dili matagna sa atong limitadong kahibalo pero ang Dios nga gahatag sa atong kinabuhi nakahibalo kon unsa ang sangpotan sa atong gipang himo. Busa dili kita mahiubos ug mamugos kon ang atong gipangayo sa Dios dili ihatag. Kay ang Dios lamang ang nakabalo kon ang gipangayo ta makaayo o makadaot ba sa atong umaabot.

Unsa kaha ang atong ugma niining tuiga diin moabot na ang vaccine? Mahibalik na kaha sa normal ang dagan sa atong kinabuhi? Hinaot unta inubanan sa pag-ampo nga unta kadtong maot nga panghitabo nga miagi na dili na mobalik.

2
$ 0.46
$ 0.41 from @TheRandomRewarder
$ 0.05 from @Jeaneth
Avatar for reyce
Written by   42
1 month ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments