Ang Buhing Pagtuo

0 20
Avatar for reyce
Written by
2 years ago

Kada tawo ning kalibutan adunay lain-laing pagtuo. Kining pagtuoha nagasumikad sa atong unang ginikanan. Natawo kita tungod sa pagtuo ni Eva nga ang ginadiling prutas nga gihatag sa bitin makahatag kaalam ug tuod naabli ang ilang kaalam. Nawagtang ang ilang pagka-inosente ug mao ang sinugdanan sa pagkatawo sa daghang katawhan.

Ako, ikaw, kamo nagatuo gayod nga kita natawo ning kalibutan tungod sa gugma. Ang katawhan inumol sa gugma nila ni Adan ug Eva, maong misupang ang katawhan ug nagkalainlain ang hulagway, pinulongan, kinaiya ug tinuhoan.

Ang kanhing mga tawo sama sa negrito nagatuo sa mga anito, nga gamhanan, ug dili makita. Ang budhist nagatuo sa Budha nga kini balaan, angay nga simbahon ug respetaran.

Ang mga Hudiyo nagatuo sa Dios Amahan, wala sila nagatuo kang Hesus nga kini anak sa Dios. Mao nga mabasahan nato sa bibliya nga si Hesus ilang gipalansang sa krus. Kon sila maga-ampo moadto sila sa dapit sa bongbong sa kanhi templo, piniyong ang mga mata ug daw nagahunghung sa bongbong ang pamaagi sa ilang pag-ampo,

Sa mga kristiyanos, si Hesus anak sa Dios Amahan, gipanganak ni Maria nga Birhen, gipadala sa kalibutan aron pag tubos sa mga makasasala. Mao nga ang simbahan aduna gayo'y krus simbolo kang kristo nga nag-antos sa pagtubos sa kalibutan.

Allah ang pagtawag sa Islam sa Dios. Nagatuo usab sila ni Maria, usa ka birhen nga nanamkon kang Hesus, apan si Hesus para kanila dili anak sa Dios kon dili usa ka propeta.

Aduna usab nga nagatuo kang Rizal nga Dios, mao nga natukod ang Rizaliana. Kay si Rizal para kanila wala mamatay, anaa ra siya, ug sila mga sakop sa Rizaliana manambal, mangibot ug ngipon pinaagi sa orasyon ug paga-ibton ang ngipon nga nagasakit nga walay instrumento, sa kamot lamang.

Nagkalain-lain man ang atong tinuhoan, lahi man ang pagtawag nato sa Dios nga atong gitohuan: allah, budha, Dios Amahan, Hesus, Zeus, parehas ra ang tanan nagatuo kita sa Dios. Mao kana ang buhing pagtuo. Nagatuo kita nga aduna gayo'y, Dios nga nagatan-aw kanato, naminaw sa tagsa-tagsa nato ka mga agulo ug hangyo, nagahupay sa atong mga kasakit ug nagapahid sa atong mga luha, ug labaw sa tanan nakigsandurot kanato panahon sa kalipay ug kasadya.

Ang buhi natong pagtuo maoy atong gihawiran nga kita nakigbisog niining kalibutan taliwala niining pandemya, diin nakahatag kanato ug kalisang, kabalisa, kaguol ug walay kasiguroan sa umaabot.

Hawid lang sa Dios ug ayaw gayod siya ug pagabuy-i.

1
$ 1.91
$ 1.91 from @TheRandomRewarder
Avatar for reyce
Written by
2 years ago

Comments