Join 98,785 users already on read.cash

Mga Maralita sa Pandemya

0 7
Avatar for reaperzey
Written by   1
5 months ago

by: A.R. Calaycay

Kahirapan ay nauugat na sa nakaraan

Tulad ng pandemya sa kasulukuyan,

Parang virus kung kumalat at maraming naapektuhan

Unti-unting kinikitil ang mga mamamayan

Lalo na ang mga nasa laylayan.

Kahirapa'y nagdudulot ng maraming pasakit sa buhay

Na para bang tao'y tinurukan ng lumbay

Kinitikil ang pag-asang makaraos sa buhay

Na kahit pa ibuwis ang buhay,

Tila ba'y imposibleng makamtan ang tagumpay.

Sa kasagsagan ng 'di matapos tapos na kahirapan,

Pandemya'y dumating at buong mundo'y nakipaghimagsikan

Apektado 'di lang ang kalusugan

Ngunit pati na rin ang kabuhayan

Lahat ay tila nalumpo’t napilitang manatili sa loob ng tahanan

Para sa mga mararangya,

Ito'y itinuring na kanilang pahinga

Na kahit pa 'di kumayod ay may pera pa rin sa kanilang bulsa

Sabi nila, "Tayo'y nasa iisang bangka"

Ngunit bakit ang mga maralita lang ang nagdurusa?

Mali, sapagkat tayo ay nasa iisang delubyo

Ngunit hindi sa parehong barko.

Ang mga mayayaman ay may pribilehiyo,

Habang ang mga dukha'y pagdurusa lang ang tinatamo.

At madalas sila ang mga umuuwing abo.

Malaki ang pagkakaiba ng COVID-19 at kahirapan

COVID-19 ay ginagawan agad ng paraan

Nagsasagawa ng pagsusuri't pinag-aaralan

Ngunit ang kahirapan, tila ba'y pinagsasawalang bahala't pinagtatakpan

Dahil ba ang apektado lang ay ang mga dukha't hindi napapakinabangan?

© to the rightful owners of the pictures.

2
$ 0.00
Avatar for reaperzey
Written by   1
5 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments