Poems

0 9

These poems are in my native language.

An katunok

Pumutok! Dumalogdog an langit ug tuna,

Hitungod la sa imo pagminakasasala.

Kadamo san baton, pasumangil ngan kataranta,

Kay kun ungod waray mo kunta pagbuhata.

Kangot-ngot ngan kasakit an akon ginbati,

Tungod san waray upay na imo pakigsanggi.

Sugad san tunok sa akon nakabasuni.

Kay aa tinikangan ikaw waray ko ugaring makilal-i.

Hain na an imo pagkamaupay?

Kun mismo sa akon ikaw naglulumanay.

Upaya an imo pamuhay-puhay,

Kay sa akon dughan adi pa naguot an imk tiunay.

Hingalimti Ayaw

Hingalimti ayaw inin akon pulong

Pitik sinin dughan dire mapaparong

Ikaw gudla, Inday, akon ginhahandom

Kasakit san dughan, agod kumirom

Parapangisda adton akon tatay

Kamakalilipay sinin amon tatay

Waray pagkaguol waray pagkabudlay

Timprano malakat dida sadton balay

Pagdakop sib isda bisan la gutiay

Buhat san timprano hulat na sa gawas

Batay san pagsulpot sadton makabugwas

Dire naparigo sigi la an punas

Kay hinahagkot pa adton iya lawas

Pungas madaliay gawas na sa balay

Bitbit na an balon pas-an na an bugsay

Kuha sadton pukot sa sugbong ginsablay

Sakay sa baloto bugsay hinay-hinay

Didi san pagsakay sigi paanod

Masulog nga tubig iya gin susunod

Napalutaw lutaw baga iton anod

Tikang sa iraya ngadto sa ilawod

Basket nga puno na iya iginpas-an

Guliat san dako para maubusan

Gutiay nga isda iya linabasan

Kay siya nahadlok banginabuturan

1
$ 0.00

Comments