Join 91,960 users already on read.cash

pagmamahal

5 14 exc
Avatar for iernam09
Written by   22
1 year ago

Para sa mga taong wala pang Minamahal.

Wag mawalan ng PAG-ASA. Dahil iba pa rin ang Plano ng Diyos sa bawat isa sa atin.

Nasa Diyos ang lahat ng plano. Matuto muna tayong maghintay at manalangin sa Diyos ng buong puso. It will give you what you deserve a MAN/WOMAN. ☺✨

6
$ 0.00
Avatar for iernam09
Written by   22
1 year ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments