Join 78,653 users and earn money for participation

Apoc. 5:6

0 8 exc boost
Avatar for Wordsfromthebible
11 months ago

"Lo, sa gitna ng trono, at ng apat na hayop, at sa gitna ng mga matanda, ay nakatayo ang isang Cordero na pinatay, na may pitong sungay, at may pitong mga mata, na siyang pitong espiritu ng Diyos, ay nagsugo. sa lupa ”. (Apoc. 5: 6).

Sa gitna ng Trono ay nakatayo ang isang Kordero tulad ng ito ay pinatay. Walang puna na maaaring magbukas ng libro. Ang pinatay na Kordero lamang (Apoc 5: 6). Ang Kordero ng Diyos ay nabanggit sa aklat ng Pahayag na dalawampu't walong beses. Nagbibigay ito ng dalawampu't walong tiklop na kahulugan ng Krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita ng pitong sungay na Siya ay isang Hari, sapagkat ang mga sungay ay nangangahulugang pagkahari (Apoc. 17:12). Ang pitong mata ay nagsasalita ng malaking lihim ng kaganapan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkilala sa Krus ng ating Panginoong Jesucristo.

Binubuksan ng Kordero ang mga selyo, at nang basag ang unang selyo nakita ni Juan ang isang puting kabayo. Dumarating ang anti-Christ na sinusubukang linlangin ang mga tao na siya ang Cristo. Itatalaga ng mga awtoridad sa mundo ang anti-Christ bilang kanilang pinuno, at siya ay magiging isang diktador sa buong mundo. Sa pangalawang selyo ang sumakay sa pulang kabayo sa mga talata 3-4 ay binigyan ng isang mahusay na tabak. Nagsasalita ito ng maraming mga giyera. Sa ikatlong selyo, isiniwalat ang isang itim na kabayo sa talata 5-6 na naghula ng isang malaking kagutuman para sa pagkain sa maraming bahagi ng mundo.

Sa paghahayag 6: 8 sa ikaapat na selyo ay nagsiwalat ng nakasakay sa maputlang kabayo na kamatayan, na nagawa ng Impiyerno. Sa ikalimang selyo, sa Apoc 6: 9-11, nakita ni Juan na maraming matapat ang papatayin. Magkakaroon ng pandaigdigan sa buong mundo na magpapatuloy sa pagtatapos ng kapighatian (Apoc 10: 7). Sa paghahayag 6: 12-17, sa ikaanim na tatak, ang araw ay naging itim, ang buwan bilang dugo at ang mga bituin ng langit ay nahulog sa lupa. Ihambing ang Mat 24:29.

2
$ 0.01
$ 0.01 from @Rekkuu_Official
Avatar for Wordsfromthebible
11 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments