Join 83,243 users already on read.cash

Tadyak by Vinsmoke Sanji

0 2 exc
Avatar for TrafalgarLaw
Written by   2
1 year ago

Sa tibay ng pangangatawan

Tiyak na di mo matatawaran

Pagdating sa labang sikaran

Galing ko'y iyong malalaman

Simbilis ako ng kidlat

Singlakas ako ng alamat

Pagmasdan, mata'y imulat

Upang maarok niyong lahat

Sipang may panibugho

Sa isipan niyo tiyak titimo

Ngunit sa isa lang nagupo

Sa tadyak ng aking puso.

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments