Join 59,295 users and earn money for participation

Psalms 4:1–8

1 1 exc boost
Avatar for Princes25
Written by   15
7 months ago

Psalms 4:1-8

[1](To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David.) Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

Sagutin mo ako, pagka tumatawag ako, Oh Dios ng aking katuwiran; inilagay mo ako sa kaluwagan, nang ako'y nasa kagipitan: maawa ka sa akin, at dinggin mo ang aking dalangin.

[2]O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.

Oh kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan, at hahanap sa kabulaanan? (Selah)

[3]But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.

Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal: didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kaniya.

[4]Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.

Kayo'y magsipanginig, at huwag mangagkasala: mangagbulaybulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan, at kayo'y magsitahimik.

[5]Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran, at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon.

[6]There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.

Marami ang mangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin.

[7]Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.

Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, ng higit kay sa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil, at kanilang alak ay magsidami.

[8]I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

Payapa akong hihiga at gayon din matutulog: sapagka't ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan.

4
$ 0.00
Avatar for Princes25
Written by   15
7 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

God is Good

$ 0.00
7 months ago