Join 59,290 users and earn money for participation

Ibigsabihin ng Eupemismo at Mga halimbawa:

0 5 boost
Avatar for Princes25
Written by   15
7 months ago

Ang eupemismo ay isang paraan ng pagpapalit ng mga salitang mas magaan, mas kaayaaya, mas maganda, at mas madaling pakinggan kumpara sa mga salita na mabigat, masakit, at minsan ay hindi rin maganda sa ating pandinig, na hindi nawawala ang tunay nitong ibig sabihin o kahulugan. Sa ibang salita, ito rin ay tinatawag na badyang pangpalubagloob.

Mga halimbawa

Narito ang ilang halimbawa ng mga pag gamit ng eupemismo

  • katulong - kasambahay (bagaman walang masama sa ganitong hanapbuhay, ang salitang "katulong" ay madalas nabibigyan ng ibang tao ng negatibong depinisyon)

  • namatay - sumakabilang-buhay

  • maliit - hindi katangkaran

  • nangaliwa sa asawa - sumakabilang bahay

  • magnanakaw - malikot ang kamay

  • pagdumi - tawag ng kalikasan

  • mahirap - kapos sa buhay

  • mataba - malusog

  • payat - balingkinitan

Sa madaling salita, ang eupemismo ay pagpapagaan ng bigat ng isang termino o salita, na hindi rin sinasakripisyo ang kahulugan nito.

3
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments