Join 100,607 users already on read.cash

Tatlong Matandang Tao - Kuwento tungkol sa Pag-ibig

0 284 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Minsan sa isang nayon, isang babae ang nakakita ng tatlong matandang lalaki na nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Naupo sila doon nang tahimik. Lumabas ang babae at sinabi, "Nakita ko na matagal ka nang nakaupo, dapat gutom ka. Mangyaring pumasok at kumuha ng makakain. " Ang mga lalaki ay nagtanong, "Ang tao ba ay nasa bahay?" Sumagot ang babae, "Hindi." Sumagot ang mga kalalakihan, "Kung gayon hindi kami makakapasok." Pumasok ang babae sa loob. Sa gabi nang dumating ang kanyang asawa, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga taong nakaupo sa labas at lahat ng nangyari. Sinabi ng asawa na ang kanyang asawa ay pumunta at hilingin sa mga lalaking iyon na pumasok at kumuha ng pagkain.

Lumabas ang babae at sinabing, "Ang aking asawa ay nasa bahay. Inaanyayahan mo kayong lahat. Mangyaring pumasok sa loob at magkaroon ng pagkain. " Sumagot sila, "Hindi kami magkasama sa loob ng isang bahay." Nagtanong ang babae, "Bakit?" Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isa sa matandang iyon. Itinuro ang isa sa kanyang mga kaibigan, sinabi niya - Ang Kanyang pangalan ay Kayamanan Kung sumama ka sa iyo, mapupuno ng yaman ang iyong tahanan. Pagkatapos ay tumuturo sa isa pang matandang sinabi niya - Tagumpay siya kung sumama ka sa iyo, ang iyong palaging magiging matagumpay sa anumang pagsisikap na magsisimula ka. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Pag-ibig Kung sasama ako sa iyo pagkatapos ang iyong tahanan ay mapupuno ng pag-ibig palagi. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ngayon, pumasok ka at makipag-usap sa iyong asawa kung alin sa isa sa amin ang nais mo sa iyong tahanan." Pumasok ang babae at sinabi sa asawa ang sinabi ng matandang iyon. Natuwa ang kanyang asawa na pakinggan ito at sinabing, "Mag-imbita tayo ng Kayamanan. Hayaan siyang punan at punan ang aming tahanan ng kayamanan. "

Ang asawa ay hindi sumasang-ayon at sinabing, "Hindi. Bakit hindi namin inanyayahan ang Tagumpay? "

Pakinggan ito ng kanilang manugang. Lumapit siya sa kanila at iminungkahi, "Hindi ba mas mabuti kung inaanyayahan namin ang Pag-ibig sa aming tahanan. Kung gayon ang aming tahanan ay mapupuno ng pag-ibig magpakailanman. "

Sumang-ayon ang asawa at payo sa kanyang payo.

Lumabas na muli ang babae at sinabi, "Alin sa inyo ang Pag-ibig? Mangyaring pumasok at maging panauhin namin. "

Tumayo ang pag-ibig at nagsimulang maglakad patungo sa bahay. Pagkatapos lamang ng dalawa pang tumayo at nagsimulang sumunod sa kanya.

Tanong ng babae, "Sinabi mo na hindi lahat ay maaaring magkasama. Inimbitahan ko lang si Love. Bakit ka pumapasok? "

Ang mga matandang lalaki ay sumagot, "Kung inanyayahan mo ang Kayamanan o Tagumpay pagkatapos ng iba pang dalawa ay nanatili sa labas ngunit dahil inanyayahan mo ang Pag-ibig, saan man siya magpunta, sumama kami sa kanya."

1
$ 0.00
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments