Join 100,766 users already on read.cash

Pag-ibig ng Kapatid

0 11 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Sa ospital, mayroong maliit na batang babae na naghihirap mula sa isang napakabihirang at malubhang sakit. May maliit siyang kapatid na 5 taong gulang pa lamang.

Ang kanyang kapatid na lalaki mismo ay naghihirap mula sa parehong sakit at makahimalang nakaligtas siya at gumawa ng mga antibodies upang labanan ang sakit na iyon.

Napag-alaman ng mga doktor na ang mga batang babae lamang ang pagkakataong mabawi ay ang pagsasalin ng dugo mula sa kanyang 5 taong gulang na kapatid.

Alam ng mga doktor na ito ay isang mahabang proseso at ang batang lalaki ay kailangang dumaan sa proseso ng medikal para sa pagsasalin ng dugo kaya't napagpasyahan nilang tanungin muna siya at gawing komportable bago magpatuloy sa pagbukas ng dugo.

Kaya't ang isang doktor ay nagpunta sa maliit na bata at tinanong siya, "Kung ibibigay mo ang iyong dugo sa iyong kapatid na babae, siya ay magiging malusog muli. Handa bang ibigay ang iyong dugo sa iyong kapatid ?? "

Nag-atubiling sandali si Kid at pagkatapos ay sinabi, "Oo, gagawin ko ito. Kung maililigtas siya .. ”

Matapos magsimula ang proseso ng pagsasalin ng dugo, ang batang lalaki ay nakahiga sa tabi ng kama ng kanyang kapatid na nakangiti. dahan-dahang nawala ang ngiti niya at tumingin siya sa doktor at nagtanong sa nanginginig na tinig, "Mamatay ba ako kaagad ??"

Naiintindihan ng batang lalaki ang mga doktor nang tinanong nila siya tungkol sa pagbibigay ng dugo sa kanyang kapatid.

Tiningnan ng doktor ang inosenteng batang lalaki at naisip sa sarili, "Akala ni Boy na dapat ibigay ang lahat ng dugo sa kanyang kapatid at pagkatapos na siya ay mamamatay at pa pumayag siyang magbigay ng dugo sa kanya at ibigay ang kanyang buhay para sa kanya."

Pumunta si Doktor sa batang lalaki at nilinaw ang hindi niya maintindihan.

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments