Join 100,766 users already on read.cash

Kuwento ng Kawal at Trench - Totoong Pamumuno

0 11 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Kuwento 1: Seksyon ng Lider at mga Kawal na naghuhukay ng Trench

Higit sa 200 taon na ang nakalilipas, malapit sa isang larangan ng digmaan, isang tao sa damit na sibilyan ang sumakay sa isang maliit na grupo ng mga pagod na pagod na pagod sa pagod.

Ang mga sundalong iyon ay naghuhukay ng isang mahalagang posisyon sa pagtatanggol. Ang kanilang pinuno ng seksyon ay sumigaw ng mga order at nagbabanta sa kanila ng parusa kung ang trabaho ay hindi nakumpleto sa isang oras.

Nakita ng tao na ang pinuno ng seksyon mismo ay hindi nagsisikap na tulungan ang mga sundalo.

Tinanong ng tao ang pinuno ng seksyon, "Bakit hindi mo sila tinutulungan?"

Sumagot ang pinuno ng seksyon, "Ako ang namamahala. Doon gagawin ng mga lalaki ang sinabi ko sa kanila. "

Ang pinuno ng seksyon ay inis sa tanong ng estranghero, idinagdag niya, "Tulungan mo sila kung malakas ang pakiramdam mo tungkol dito."

Upang sorpresa ang pinuno ng seksyon, sa sandaling iyon, ang estranghero ay nagtanggal mula sa kanyang kabayo at nagtungo sa mga sundalo at tinulungan sila hanggang sa matapos ang trabaho.

Bago umalis ang bisitang iyon ay binabati ng mga sundalo ang pagkumpleto ng kanilang gawain at pagkatapos ay lumapit sa pinuno ng seksyon.

"Dapat mong abisuhan ang nangungunang utos sa susunod na mapigilan ka ng iyong ranggo mula sa pagsuporta sa iyong mga kalalakihan at bibigyan ako ng isang mas permanenteng solusyon.", Sinabi ng estranghero.

Matapos makitang malapit na ang estranghero, nakilala ng pinuno ng seksyon ngayon si General Washington at natutunan din ang aralin na itinuro sa kanya.

Kuwento 2: Paghahandog ng Reklamo ..!

Minsan nakita ng isang santo ang isang lalaki na may bendahe na nakatali sa kanyang ulo. Nang makita na tinanong ng santo ang tao, "Bakit ka nakatali ng bendahe?"

Sumagot ang tao, "Dahil ang sakit ng ulo ko."

Nagtanong si Saint, "Ilang taon ka na? '

Sumagot ang tao, "Tatlumpu."

Pagkatapos ay tinanong ng santo, "Mayroon ka bang sakit at paghihirap para sa mas malaking bahagi ng iyong buhay?"

Sumagot ang tao, "Hindi."

Sinabi ni Saint, "Para sa nauuhaw na taon ay nasiyahan ka sa mabuting kalusugan at hindi ka nakagapos ng bendahe ng pasasalamat ngunit ngayon dahil sa isang gabi ng sakit ng ulo, nakatali ka ng bandage ng reklamo .."

1
$ 0.00
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments