Join 91,937 users already on read.cash

COVID-19 (Tagalog and english)

0 30 exc
Avatar for Jack689
Written by   178
1 year ago
from pixabay

ngayon, madaming tao ang nag hihirap dahil sa Virus na kumakalat ngayon. Madaming tao ang naaapektohan dito. Ang iba ay hirap sa pera at wala silang makain. Ang iba naman ay naghihirap sa pag trabaho para lang magkasahod sila at may mapakain sa pamilya. Ang iba naman ay nasa hospital dahil sila ay nadapuan ng COVID-19.

Ating gagawin sa panahong ito:

Magtipid

  • madaming tao ang nag titipid din pero ang iba naman ay hindi alam ito. Pero ano nga ba ang pag titipid? Ang pag titipid ay ang pag budjet ng iyong pera at hindi bumibili ng walang kwentang bagay na hindi naman kailangan ngayon. Ito ay maganda sa atin dahil nakaka save tayo ng pera at magagamit pa natin ito sa mas mahalagang bagay.

  • Paano ba tayo magtitipid? Ang aking sasabihin ay base lang po ito sakin at sana po ay magustuhan nyo. So ito nga, ngayon, alam natin na madaming tao ang gumagamit ng online classes o nag papa load. syempre pag ikaw ay mag papaload dapat ito ay kasya at ito ay sasapat para hindi na uli mag pa load. Madaming tao ay nag papa load pero hindi nila tinitipid, lagi silang nood ng mga palabas na hindi naman kailangan. Tuloy, lagi silang na uubusan ng load. Dapat tayong matuto magtipid, kahit ito man ay maliit, malaki na din itong kabawasan sa atin lalo na sa ating mga magulang na nag papa load. Sa aking ginagawa, upang ako ay maka tipid, ako ay bumibili ng load online dahil sa online makaka tipid tayo. Katulad sa Coins.ph pag nag load ka ng 50 ibabalik nya ang 5 pesos. Kahit iyon ay maliit pero lalaki din yun kapag lagi tayong nag papa load dun at malaki ang matitipid natin. Ako nag papa load ako using GCASH sa Lazada. Sa lazada, ang 20 na load nila ay 12 pesos nalang. makaka save ka ng 8 pesos man lang at kung i doble mo ito may save kang 16 pesos, bale 24 ang gastos meron ka nang 40 pesos na load. Sa ganung paraan makakatipid tayo kahit maliit makaka tulong parin iyon sa atin. Kung sa shopee naman, dati ang 10 pisong load nila ay 6 pesos na lang at mura na din yun at may 4 pesos ka na save. Katulad nga ng sinabi ko kahit maliit yun ok na din kesa naman sa wala.

Makuntento

  • Ang makuntento kung anong meron tayo. Ayan din ang isang kailangan ng mga tao, ang makuntento. Madaming tao ang hindi marunong makuntento sa mga bagay, lalo na sa mga pagkain. Ngayong pandemya, madaming tao ang walang pera pero kahit alam nila yun hindi parin sila makuntento sa mga pagkain. Gusto pa nila yung mahal or kahit hindi mahal pero masarap. Ang mga magulang naman ay nag hihirap sa pag trabaho para lang may makahit kami o ang mga anak nila. Nag trabaho sila upang magkapera at may makain lang ang mga anak nila.

  • Dapat, kung ano ang binigay ng magulang sainyo, dapat kayo ay makuntento doon dahil sa kanila iyon at wala din silang pera para bilhin ng mga gusto

English

credits to pixabay

today, many people are suffering because of the Virus that is spreading today. Many people are affected by it. Others are struggling financially and have nothing to eat. Others work hard just to earn a living and to support their families. Others were in the hospital because they were stricken with COVID-19.

What we will do during this time:

Save

  • many people also save but others do not know it. But what is savings? Saving is budgeting your money and not buying useless things that are not needed now. This is good for us because we can save money and we can use it for more important things.

  • How do we save? What I will say is that it is just based on me and I hope you like it. So it is, now, we know that many people use online classes or load papa. of course when you load it should fit and it will be enough so that it does not load again. Many people load papa but they do not save, they always watch shows that are not necessary. Then, they will always run out of load. We must learn to save, even if it is small, it will also greatly reduce us, especially our parents who are burdened. In what I do, so that I can save, I buy load online because online we can save. Similar to Coins.ph when you load 50 it will return 5 pesos. Even if it is small but it will also grow when we always load papa there and we will save a lot. I dad loaded me using GCASH on Lazada. In lazada, their 20 load is only 12 pesos. you can save at least 8 pesos and if you double it you will save 16 pesos, it doesn't matter 24 the cost you already have 40 pesos load. That way we can save even a little can still help us. As for the shopee, their previous 10 peso load was only 6 pesos and it is also cheap and you have saved 4 pesos. Just like I said, even if it's small, it's ok than nothing.

Be contented

  • To be content with what we have. There is also one thing people need, to be satisfied. Many people do not know how to be content with things, especially food. In this pandemic, many people do not have money but even though they know that they are still not satisfied with food. They still like the expensive or even not expensive but delicious. Parents, on the other hand, work hard just to earn a living for themselves or their children. They work to make money and their children only have something to eat.

  • You should, what your parents give you, you should be content with it because it is theirs and they also do not have the money to buy what they want

6
$ 0.09
$ 0.09 from @TheRandomRewarder
Sponsors of Jack689
empty
empty
empty
Avatar for Jack689
Written by   178
1 year ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments