Pulang rosas

1 20

Minsan, sa isang disyerto na malayo, mayroong isang rosas na labis na ipinagmamalaki ng kanyang magagandang hitsura. Ang kanyang tanging reklamo ay lumalaki sa tabi ng isang pangit na cactus.

Araw-araw, ang magagandang rosas ay mang-iinsulto at mangungutya sa cactus sa kanyang mga hitsura, habang habang ang cactus ay nanatiling tahimik. Sinubukan ng lahat ng iba pang mga halaman na malapit na magkaroon ng kamalayan ang rosas, ngunit siya ay masyadong napalitan ng kanyang sariling mga hitsura.

Isang mainit na tag-init, ang disyerto ay naging tuyo, at walang naiwang tubig para sa mga halaman. Mabilis na nagsimula ang rosas. Natuyo ang kanyang magagandang petals, nawalan ng kulay na kulay.

Sa pagtingin sa cactus, nakita niya ang isang maya na ipinatusok ang kanyang tuka sa cactus upang uminom ng ilang tubig. Kahit nahihiya, tinanong ng rosas ang cactus kung maaari bang kumuha siya ng tubig. Ang mabait na cactus ay madaling sumang-ayon, na tinutulungan silang dalawa sa pamamagitan ng matigas na tag-init, bilang mga kaibigan.

4
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments

kilan kaya ako binigyan ng roses ng babae hehehe

$ 0.00
3 years ago