Join 100,776 users already on read.cash

Kapag Ang Kalagayan ay Kumatok

0 17 exc
Avatar for Angela.simon
Written by   13
2 years ago

Si Asha ay nabigo at pagod sa buhay, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang gagawin. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na magdala ng isang itlog, dalawang dahon ng tsaa, at isang patatas. Pagkatapos ay naglabas siya ng tatlong sisidlan, pinunan ng tubig at inilagay sa kalan.

Kapag kumukulo na ang tubig, sinabi niya kay Asha na ilagay ang mga item sa bawat palayok at bantayan ito. Pagkalipas ng 10 minuto, tinanong niya si Asha na alisan ng balat ang itlog, alisan ng balat ang patatas, at salain ang mga dahon. Naiwan si Asha na naguguluhan.

Ipinaliwanag ng kanyang ama, "Ang bawat item ay inilagay sa parehong pangyayari, kumukulong tubig. Tingnan kung paano magkakaiba ang pagtugon ng bawat isa? "

Nagpatuloy siya, “Malambot ang itlog, ngunit matigas na ngayon. Ang patatas ay mahirap, ngunit ngayon ay malambot. At ang mga dahon ng tsaa, binago nila ang tubig mismo. "

Tinanong ng ama, “Kapag tumawag ang kahirapan, tumugon kami sa parehong pamamaraan tulad ng sa kanila. Ngayon, ikaw ba ay isang itlog, isang patatas, o mga dahon ng tsaa?

2
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments